52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh tốt lên trong quý IV

PV.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy, dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên.

52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên trong quý IV/2017. Nguồn: baodauthau.vn
52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên trong quý IV/2017. Nguồn: baodauthau.vn

Theo Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2017 cho thấy: Có 41,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,9% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 40,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong khi đó, dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 36,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, xu hướng chung trong quý IV năm nay, phần lớn các doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh lạc quan hơn quý III, trong đó 54,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 9,9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về số đơn đặt hàng, có 48,9% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 10,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 40,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định. Về số đơn hàng xuất khẩu, tỷ lệ tương ứng là 39,7%; 10,6% và 49,7%...