6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BAOVIET Bank tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước


Theo báo cáo tài chính quý II/2022 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank), 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ xử lý nợ đạt hiệu quả tốt, nên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, tỷ lệ nợ xấu giảm, lợi nhuận trước thuế tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả khả quan đối với BAOVIET Bank trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn để phục hồi sau đại dịch COVID-19.

BAOVIET Bank đạt được những kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm.
BAOVIET Bank đạt được những kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2022 vừa được BAOVIET Bank công bố, thu nhập từ hoạt động tín dụng ghi nhận lãi thuật đạt gần 169 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 350 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lãi 29 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Do khó khăn chung của thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ, tổ chức tín dụng thấp, nên mảng mua, bán chứng khoán kinh doanh (mua bán, trái phiếu Chính phủ, TCTD, TPDN) trong 6 tháng đầu năm ghi nhận lãi hơn hơn 28 tỷ đồng, giảm 26,4% so cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, thu nhập khác của BAOVIET Bank đạt hơn 60 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm của mảng này lên 72 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 6 tháng đầu năm. Điểm sáng của hoạt động này là BAOVIET Bank đã vận dụng tốt các quy định của pháp luật (Nghị quyết số 42/2021/QH15, Thông tư số 09/2015/TT-NHNN) để xử lý các khoản nợ xấu.

Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank.
Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank.

Chi phí hoạt động quý II của BAOVIET Bank ở mức 148 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, tổng chi phí hoạt động ở mức 303 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 79% trong riêng quý II và giảm 88,9% trong 6 tháng.

Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 17,6 tỷ đồng, tăng trưởng 76%. Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 56,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của BAOVIET Bank ở mức 62,7 nghìn tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 28,3 nghìn tỷ đồng; tiền gửi tại TCTD khác ở mức 10 nghìn tỷ đồng, tiền gửi khách hàng ở mức 37,2 nghìn tỷ đồng.

Theo đại diện BAOVIET Bank, nhìn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng nên thu nhập về hoạt động cho vay có giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Ngân hàng đã có các bước cân đối, điều chỉnh trong cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu từ hoạt động khác để bù đắp phần thu nhập bị giảm sút từ hoạt động cho vay. Đây là hướng đi kịp thời, đúng đắn trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều khó khăn về tăng trưởng tín dụng, lãi suất biến động và các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như tình hình thế giới không thuận lợi.