60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công ISO 9001:2015

Nguyễn Hiền

Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung: việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Sở Nội vụ; đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung: việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kết quả 2 đợt kiểm tra cho thấy, 60/60 đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo, niêm yết công khai chính sách chất lượng tại trụ sở cơ quan; 55/60 đơn vị có ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm; 58/60 đơn vị thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo; 56/60 đơn vị sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, dễ nhận biết.

Có 1 đơn vị chưa thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.