8 tháng đầu năm, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 52 nghìn tỷ đồng

PV.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho biết, tính đến hết ngày 31/8/2022, Cục thu được 52.029,1 tỷ đồng, đạt 81,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng)...

Các thủ tục hành chính được Cục Hải quan Hải Phòng duy trì niêm yết công khai theo đúng quy định
Các thủ tục hành chính được Cục Hải quan Hải Phòng duy trì niêm yết công khai theo đúng quy định

Với kết quả trên, số thu của Cục Hải quan Hải Phòng đạt 77,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.050 tỷ đồng), tăng 7.472,7 tỷ đồng (tương ứng 16,77%) so với cùng kỳ năm 2021 (44.556,4 tỷ đồng). Riêng trong tháng 8 thu được 6.965,7 tỷ đồng tăng 8,1% so với tháng trước (6.442,8 tỷ đồng).

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 44.821,9 đồng, đạt 80,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 76,23% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng), đạt 74,7% chỉ tiêu UBND giao phấn đấu (60.000 tỷ đồng), tăng 6.026,8 tỷ đồng (tương ứng 15,54%) so với cùng kỳ năm 2021 (38.795,1 tỷ đồng). Riêng trong tháng thu 8 được 6.160,9 tỷ đồng tăng 9,5% so với tháng trước (5.627,9 tỷ đồng).

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng thu được 7.207,2 tỷ đồng, đạt 93,6% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (7.700 tỷ đồng), đạt 87,36% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (8.250 tỷ đồng), tăng 1.445,9 tỷ đồng (tương ứng 25,1%) so với cùng kỳ năm 2021 (5.761,2 tỷ đồng). Riêng trong tháng 8 thu được 804,7 tỷ đồng giảm 1,3% so với tháng trước (814,9 tỷ đồng).

Lũy kế số thu từ mặt hàng ô tô đến ngày 31/8/2022 đạt  9.179,7 tỷ đồng, tăng 536,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,21% so với cùng kỳ năm 2021 (8.643,1 tỷ đồng).

Bên cạnh kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong những tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng sát sao chỉ đạo và đã được các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch cải cách hành chính.

Các thủ tục hành chính được duy trì niêm yết theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả.