Hải quan Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính

PV.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Cục Hải quan TP. Hải Phòng luôn được triển khai mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, Cục Hải quan Hải Phòng luôn chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.
Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, Cục Hải quan Hải Phòng luôn chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

 

 

Trong những năm qua, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng luôn xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn đảm bảo công khai minh bạch quản lý thống nhất hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch này tập trung 6 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Hải quan số, Hải quan thông minh.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã xác định công tác CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành Hải quan theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, tại Hải quan Hải Phòng công tác CCHC gắn với nâng cao nhận thức đổi mới tư duy và hành động sáng tạo đổi mới lề lối làm việc phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính tận dụng hiệu quả thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ nhất là thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua hệ thống thông quan tự động Vnaccs/Vcis, thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động với hơn 99% doanh nghiệp tham gia. Việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai trong vòng 1-3 giây. Qua đó, giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, Cục Hải quan Hải Phòng luôn chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện nộp thuế điện tử thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Đến nay 100% thuế, phí, lệ phí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến. Việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp cho các cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hải quan Hải Phòng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tính từ ngày 1/1/2022 đến 15/8/2022, Cục đã cung cấp 244 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trong đó mức độ 1: 0 thủ tục mức độ 2:  22 thủ tục, mức độ 3: 6 thủ tục; mức độ 4: 215 thủ tục hành chính.

Tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng triển khai với 23.314 hồ sơ của 3.914 doangh nghiệp, đã cập nhật tờ khai, số liệu, truyền tin đầy đủ, kịp thời đảm bảo việc khai thác số liệu phục vụ tốt cho công tác quản lý rủi ro của Ngành.