9 tháng, ngành Thuế thực hiện 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế

Việt Dũng

Theo Tổng cục Thuế, lũy kế 9 tháng 2022, toàn Ngành đã thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 64,1% kế hoạch, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm 2021. Qua đó, kiến nghị xử lý 42.917 tỷ đồng, vượt 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Kiến nghị xử lý 42.917 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
Kiến nghị xử lý 42.917 tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, tính trong quý III/2022, ngành Thuế đã thực hiện được 24.232 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 32,8% kế hoạch năm 2022; kiểm tra được 206.264 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý số tiền là 26.628 tỷ đồng; trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.371 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 731 tỷ đồng; giảm lỗ là 20.526 tỷ đồng.

Tính lũy kế 9 tháng của năm 2022, toàn Ngành đã thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 64,1% kế hoạch đã đề ra, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, kiểm tra được 500.878 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2021.

Qua công tác thanh kiểm tra, trong 9 tháng toàn ngành Thuế đã kiến nghị xử lý tổng số tiền 42.917 tỷ đồng, bằng 132% cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.852 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.468 tỷ đồng; giảm lỗ là 31.597 tỷ đồng.

Cũng qua 9 tháng, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.464 doanh nghiệp, đạt 45,6% kế hoạch năm 2022. Qua công tác thanh tra đã truy thu, truy hoàn, phạt là 2.714 tỷ đồng; giảm khấu trừ 241 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.216 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, số doanh nghiệp được kiểm tra là 44.750 doanh nghiệp, đạt 65,3% kế hoạch với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt đạt 6.094 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.152 tỷ đồng; giảm lỗ 16.744 tỷ đồng.

Về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, trong 9 tháng toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra được 500.878 hồ sơ, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm 2021; Xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách đạt 767 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 58 tỷ đồng; giảm lỗ 1.130 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đặc biệt, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 597 doanh nghiệp có giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.054 tỷ đồng; giảm lỗ 15.722 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.132 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 406 tỷ đồng, giảm lỗ 13.903 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, tính trong 9 tháng, 63 Cục Thuế đã thực hiện được 4.646 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn đạt 29.644 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 414 tỷ đồng; trong đó, số thuế truy hoàn là 322 tỷ đồng, phạt là 92 tỷ đồng.