VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính liên tiếp nằm trong top đầu khối các bộ về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung.

Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc

Tổng cục Hải quan tiếp tục đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng cải cách hành chính

Bộ Tài chính tích cực cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp

6 năm liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong top đầu về xếp hạng cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài chính nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát tài chính.

Kế hoạch này cũng nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở của ngành Tài chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử ngành tài chính…

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng Bộ Tài chính tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trước đó, theo chỉ số cải cách hành chính (PAR index) được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố hàng năm, Bộ Tài chính liên tiếp nằm trong top đầu khối các bộ về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (từ năm 2014 đến năm 2019).

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được khẳng định là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách hành chính. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nhận định được mục tiêu, định hướng nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Chỉ số cải cách hành chính cũng góp phần đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, tỉnh. Đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hàng năm, Bộ Tài chính đã ban hành các chương trình, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực tài chính.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

Theo chỉ số cải cách hành chính (PAR index) được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố hàng năm, Bộ Tài chính liên tiếp nằm trong top đầu khối các bộ về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (từ năm 2014 đến năm 2019).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM