VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Long An tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đại diện Kho bạc Nhà nước Long An và Vietcombank ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp thu ngân sách nhà nước (ngày 22/1/2020).

Kho bạc Nhà nước Long An tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Long An, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua đơn vị là 18.272 tỷ đồng, đạt 108,99% dự toán trung ương và đạt 108,24% dự toán tỉnh Long An giao. Kết quả trên góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của Ngành và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước Bến Tre hiện đại hóa nghiệp vụ, hướng tới xây dựng Kho bạc “ba không”

Thu ngân sách vượt gần 9% dự toán giao

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể KBNN Long An đã phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt với các ngân hàng thương mại trên địa bàn; Phối hợp với cơ quan thuế mở rộng triển khai thu lệ phí trước bạ điện tử đối với xe ôtô, xe máy; Tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các nguồn thu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

Cùng với đó, các đơn vị thuộc hệ thống KBNN Long An tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; Triển khai thực hiện tốt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, nhờ đó, tỷ trọng thu, chi bằng tiền mặt trong toàn Tỉnh đã giảm, chiếm tỷ trọng 12,1%...

Bên cạnh đó, KBNN Long An quán triệt thực hiện nghiêm quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân quỹ nhà nước, sử dụng đúng quy định về tài khoản thanh toán trong hệ thống KBNN... Nhờ đó, kết quả thu NSNN trên toàn địa bàn qua đơn vị đến ngày 31/12/2020 là 18.272 tỷ đồng, đạt 108,99% dự toán trung ương và đạt 108,24% dự toán tỉnh Long An giao.

Đối với công tác kiểm soát chi, bám sát quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua KBNN, KBNN Long An chủ động phối hợp với cơ quan tài chính, đơn vị sử dụng ngân sách hạch toán kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 70% kinh phí hội nghị theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của KBNN.

Theo đó, tổng số chi thường xuyên năm 2020 đạt 96% dự toán HĐND Tỉnh giao. Tỷ lệ tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 đạt 93%, kế hoạch vốn kéo dài đạt 95%. Qua công tác kiểm soát chi đầu tư, Kho bạc đã phát hiện và đề nghị các đơn vị sử dụng NSNN bổ sung các thủ tục của 183 khoản chi.

Trong năm 2020, công tác quản lý an toàn kho quỹ cũng được KBNN Long An tăng cường, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiền, tài sản Nhà nước giao Kho bạc quản lý. Trong quá trình thu, chi kiểm đếm, KBNN Long An đã phát hiện và trả lại cho khách hàng 53 món tiền thừa, với tổng số tiền trên 79 triệu đồng. Trong đó, tại Kho bạc tỉnh là 18 món, số tiền trên 23 triệu đồng; các Kho bạc huyện là 35 món, số tiền là 56 triệu đồng đồng.

8 nhiệm vụ tập trung thực hiện trong năm 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, KBNN Long An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021.

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN...

Thứ ba, tổ chức vận hành hệ thống TABMIS, hệ thống thanh toán điện tử an toàn và ổn định; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của Ngành và địa phương. Triển khai Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN và thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống của KBNN.

Thứ tư, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bộ Tài chính, KBNN về chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống; các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại các ngân hàng thương mại... nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo định hướng và kế hoạch đã được KBNN phê duyệt.

Thứ sáu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại; tổ chức bộ máy thực hiện thống nhất theo Đề án của KBNN giai đoạn 2021-2030.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi mặt, từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Thứ tám, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án: Hiện đại hóa trong công tác thu NSNN; thanh toán không dùng tiền mặt; Tổ chức thực hiện tốt công tác lập Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2020...

Trong năm 2020, công tác quản lý an toàn kho quỹ cũng được KBNN Long An tăng cường, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiền, tài sản Nhà nước giao Kho bạc quản lý. Trong quá trình thu, chi kiểm đếm, KBNN Long An đã phát hiện và trả lại cho khách hàng 53 món tiền thừa, với tổng số tiền trên 79 triệu đồng. Trong đó, tại Kho bạc Tỉnh là 18 món, số tiền trên 23 triệu đồng; các kho bạc huyện là 35 món, số tiền là 56 triệu đồng đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM