Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 12/2020

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó kịp thời chấn chỉnh tình trạng sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, giúp các mặt hoạt động nghiệp vụ của đơn vị đi vào nề nếp. Tuy nhiên, KBNN Thái Nguyên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu mới.

Hoạt động giao dịch tại KBNN Thái Nguyên
Hoạt động giao dịch tại KBNN Thái Nguyên

Hoạt động thanh tra, kiểm tra không ngừng được đổi mới và hoàn thiện

Thời gian qua, KBNN Thái Nguyên đã đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra, qua đó góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả kiểm tra đã phản ánh, đánh giá tình hình triển khai hoạt động nghiệp vụ; uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót trong hoạt động nghiệp vụ của các các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thái Nguyên; cảnh báo được những rủi ro có thể xảy ra.

Vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra thực sự đã khẳng định được vai trò và vị trí trong sự phát triển của KBNN Thái Nguyên, trở thành công cụ và là bộ phận tham mưu không thể thiếu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra thực sự đã khẳng định được vai trò và vị trí trong sự phát triển của KBNN Thái Nguyên, trở thành công cụ và là bộ phận tham mưu không thể thiếu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị.

Qua khảo sát, thăm dò ý kiến của một số công chức tại KBNN Thái Nguyên thấy rằng, có 95% ý kiến khẳng định, công tác kiểm tra nội bộ của KBNN Thái Nguyên đã được thực hiện nghiêm túc, công bằng; 100% ý kiến cho rằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra diễn ra đúng quy trình, quy định; 100% ý kiến cho rằng, các sai phạm được khắc phục hiệu quả và 87%  ý kiến đánh giá cao việc kết quả được thông báo chi tiết trong toàn hệ thống.

Đặc biệt, có trên 95% ý kiến được khảo sát cho rằng, quy trình thanh tra, kiểm tra có kế hoạch cụ thể rõ ràng và dễ bám sát thực hiện; 92% ý kiến cho rằng, các thủ tục giải trình trong quá trình thanh tra, kiểm tra đơn giản và dễ thực hiện và 100% ý kiến cho rằng, KBNN Thái Nguyên đã có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết về những quy trình, thủ tục của quá trình thanh tra, kiểm tra.

Những đóng góp của hoạt động kiểm tra nội bộ vào sự phát triển chung của KBNN Thái Nguyên có thể điểm qua ở các nội dung sau:

Một là, qua công tác kiểm tra nội bộ đã phát hiện và xử lý, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ như: Công tác quản lý và điều hoà vốn trong hệ thống KBNN, công tác kiểm soát kế toán, công tác cấp phát và cho vay các dự án thuộc các chương trình mục tiêu của chính phủ, công tác huy động vốn cho NSNN, công tác an toàn kho quỹ, công tác quản lý tài chính, tài sản nội bộ...

Hai là, các đơn thư khiếu tố đều được giải quyết kịp thời, thoả đáng, đúng luật. Thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, KBNN Thái Nguyên đã phát hiện một số công chức KBNN vi phạm chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước, 10 điều kỷ luật của Ngành và tham mưu cho Lãnh đạo xử lý nghiêm những công chức sai phạm.

Ba là, công tác kiểm tra ngày càng được mở rộng về phạm vi, nội dung và đối tượng. Qua đó, giúp cho lãnh đạo đơn vị có những đánh giá tổng quát về chất lượng hoạt động nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những biện pháp chấn chỉnh các sai phạm, giúp hoạt động của các KBNN trực thuộc đi vào nề nếp.

Bốn là, kiểm tra nội bộ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh và KBNN các huyện, thị xã.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Có thể thấy, công tác kiểm tra nội bộ tại KBNN tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó kịp thời, chấn chỉnh tình trạng sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, giúp cho các mặt hoạt động nghiệp vụ, hoạt động nội bộ của KBNN Thái Nguyên đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, KBNN Thái Nguyên cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các thanh tra viên; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra của đơn vị với các giải pháp trọng tâm sau:

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra - Ảnh 1

Thứ nhất, tập trung thực hiện các mục tiêu đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra; coi việc thực hiện đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra. Tăng cường bố trí các công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi làm công chức kiểm tra, đảm bảo công tác kiểm tra thực hiện có hiệu quả, chất lượng.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra KBNN Thái Nguyên. Công chức làm công tác thanh tra nói chung cần phải được lựa chọn kỹ nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn cao, về phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhạy trong xử lý nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra KBNN.