VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quản lý tốt chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

Tăng cường công tác quản lý chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.

Quản lý tốt chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

Ngày 18/5/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Công văn số 732/TCDT-KHCNBQ gửi các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực để yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022

Xuất cấp hơn 484 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang

Xuất cấp 263 tấn hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận

Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh

Nhằm quản lý tốt chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia, bảo đảm tuân thủ quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06: 2019/BTC), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC), Quyết định số 591/QĐ-TCDT ngày 1/7/2015 và Công văn số 152/TCDT-KHCNBQ ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ, tài liệu chất lượng lương thực nhập kho theo quy định tại Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06: 2019/BTC), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC) và hướng dẫn tại Công văn số 318/TCDT-KHCNBQ ngày 8/3/2022 về hướng dẫn ghi Phiếu kiểm tra chất lượng và Phiếu kiểm nghiệm chất lượng thóc, gạo dự trữ quốc gia.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trước pháp luật về số lượng và chất lượng hàng nhập vào kho dự trữ quốc gia.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM