VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại Đảng bộ Bộ Tài chính

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (ngày 21-22/7/2022).

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại Đảng bộ Bộ Tài chính

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là một trong những nội dung quan trọng tại Kế hoạch số 20-KH/ĐU vừa được Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành ngày 03/8/2022.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 21/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại Kế hoạch này, bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Trong khi đó, các đảng ủy trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, tổ chức đoàn thể của đơn vị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chủ trì thảo luận với Lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung hoàn thiện và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Tại Kế hoạch số 20-KH/ĐU, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và truyền đạt các nội dung Nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua Chương trình hành động của cấp mình... Cùng với đó, công tác tuyên truyền đối với Nghị quyết và Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động.

Trước đó, ngày 21/7/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐUK tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bên cạnh việc chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể, Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM