Áp dụng hệ thống 5S - Mô hình hay, cách làm sáng tạo của một công ty điện lực

Dương Anh

Nhờ việc áp dụng thành công hệ thống 5S từ văn phòng ra lưới điện, các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PCNB) đã giảm thiểu tối đa các sự cố lưới điện. Đặc biệt, khu vực làm việc tại Công ty và các đơn vị trực thuộc đã trở lên khang trang, sạch đẹp, cảnh quan cải thiện rõ rệt, ý thức của người lao động được nâng cao…

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã tổ chức ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động.
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã tổ chức ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động.

Trong những năm qua, ngoài hoàn thành tốt việc cung cấp điện đảm bảo và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, PCNB cũng là đơn vị có nhiều thành tựu trong đầu tư, chỉnh trang lưới điện, góp phần đưa Ninh Bình trở thành địa phương có lưới điện tương đối hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc gia với độ dự phòng cao.

Hiện PCNB đang quản lý và vận hành 4 tuyến đường dây 110kV; vận hành 8 trạm 110kV với tổng công suất 440MVA và 237 km đường dây 110kV, 15 trạm trung gian 35/22(10)kV và trên 2.633 trạm phân phối với tổng công suất 943.402kVA, tổng số đường dây trung, hạ áp trên 5.926 km. Các công trình điện, tuyến đường dây do 8 đơn vị điện lực cấp huyện, thành phố quản lý thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho lưới điện phân phối trong toàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đánh giá của lãnh đạo PCNB, hiện nay, các đơn vị đều thực hiện tốt hệ thống 5S từ văn phòng ra lưới điện. Nhờ đó, khu vực làm việc tại Công ty và các đơn vị trực thuộc đã trở lên khang trang sạch đẹp, cảnh quan cải thiện rõ rệt, ý thức của người lao động được nâng cao.

Từ khi áp dụng thực hiện Hệ thống 5S từ văn phòng ra lưới điện của PCNB đã có hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong việc giảm thiểu tối đa các sự cố lưới điện. Quan trọng hơn, sau khi áp dụng Hệ thống 5S, nhận thức của cán bộ, nhân viên của PCNB đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong Công ty, từ đó khích lệ được các bộ phận hăng say thi đua lao động, góp phần cùng toàn Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm.

Đặc biệt, PCNB đã triển khai thành công mô hình điểm 5S từ văn phòng ra lưới điện tại trạm 110kV Phúc Sơn theo đúng tiêu chí chấm điểm 5S trong “Bảng tiêu chí chấm điểm 5S và công tác quản lý KTVH-AT trạm 110kV không người trực” do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ban hành.

Đối chiếu rà soát hồ sơ lý lịch trạm và cơ sở hạ tầng, kết cấu thiết bị trạm hiện trạng so sánh với các tiêu chí mẫu để lập kế hoạch và triển khai từng bước, từng nội dung. Từ đó, làm cơ sở để Công ty ban hành bổ sung thêm 55 Bộ quy trình về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố các thiết bị trạm 110kV, nhằm đảm bảo đáp ứng theo tiêu chí mẫu là cơ sở để nhân rộng điển hình đối với các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nhờ áp dụng  thành công hệ thống 5S, PCNB đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng hệ thống 5S cho 7 trạm 110kV gồm: Nho Quan (E23.2), Ninh Bình (E23.3), Kim Sơn (E23.4), Tam Điệp (E23.5), Gián Khẩu (E23.14), Xi măng X18 (E23.13), Ninh Phúc (E23.12) và 3 lộ đường dây 110kV mạch kép theo đúng chỉ đạo của EVNNPC.

Căn cứ các tiêu chí đánh giá 5S lưới điện của EVNNPC ban hành, PCNB cũng đã thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ các hồ sơ pháp lý công trình điện như: Lý lịch quản lý kỹ thuật, Biên bản thỏa thuận thống nhất mặt bằng xây dựng, các sổ sách theo dõi công tác quản lý kỹ thuật, các quy trình, quy định có liên quan, mặt khác triển khai công tác cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện theo đúng phương án cải tạo 5S đã được phê duyệt.

Theo đó, hiện tại, PCNB đã thực hiện nhân rộng công tác 5S cho các hạng mục thiết bị TBA, đường dây trung, hạ áp. Trong đó có 22,1km đường dây trung thế; 165 km đường dây hạ thế và 163TBA phân phối đã được cải tạo, sửa chữa lớn theo tiêu chí 5S. Toàn bộ đường dây thông tin đi chung cột đã được bó gọn, Công ty cũng lắp đặt bổ sung các biển báp pha theo tiêu chuẩn,tháo gỡ thiết thừa trên lưới, lắp đặt lại dây ra và các hộp công tơ, bổ sung hộp AB đóng cắt cho từng cột hạ thế. Đến nay, các dự án đã hoàn thiện và phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị đồng thời hạn chế các sự cố phát sinh trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để hoạt động 5S được duy trì thường xuyên và từng bước trở thành văn hóa doanh nghiệp, hàng  tháng, các cán bộ thường trực 5S tại các đơn vị trực thuộc duy trì thường xuyên công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung 5S tại các bộ phận.

Đặc biệt, hàng quý, Ban chỉ đạo 5S của PCNB tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh công tác 5S tại các đơn vị có chấm điểm theo tiêu chí 5S. Ngoài văn phòng làm việc mỗi đơn vị phòng, ban đều được phân công khu vực thực hiện 5S. Toàn bộ diện tích xung quan văn phòng, khuôn viên công ty đều được phân công cho từng bộ phận và được người lao động thực hiện đều đặn hàng tuần.

Như vậy, có thể thấy, từ khi áp dụng thực hiện Hệ thống 5S từ văn phòng ra lưới điện của PCNB đã có hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong việc giảm thiểu tối đa các sự cố lưới điện. Quan trọng hơn, sau khi áp dụng Hệ thống 5S, nhận thức của cán bộ, nhân viên của PCNB đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong Công ty, từ đó khích lệ được các bộ phận hăng say thi đua lao động, góp phần cùng toàn Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm. Đây cũng là mô hình “kiểu mẫu” cho các công ty khác trong ngành Điện lực khảo sát, học tập kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.