Nam Định: Duy trì cải tiến theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Nguyễn Linh

Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nam Định đã tiến hành đánh giá hiệu quả duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Những năm qua, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này trong hoạt động của đơn vị.
Những năm qua, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này trong hoạt động của đơn vị.

Theo nhận định của lực lượng chức năng tỉnh Nam Định, hiện nay, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là yêu cầu và tất yếu khách quan theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này trong hoạt động của đơn vị. Việc áp dụng các quy trình trong hoạt động đã mang lại hiệu quả, tính chuyên nghiệp và ưu việt trong hoạt động.

Tuy nhiên, do cơ chế chính sách thay đổi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như xuất hiện một số bất cập, khó khăn trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, cũng như thực hiện Quyết định 72/QĐ-TCQLTT ngày 18/01/2022 của Tổng cục QLTT về việc ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình cho phù hợp thực tiễn.

Cục QLTT tỉnh Nam Định phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức đánh giá hiệu quả, duy trì cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ công tác giúp việc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo Cục QLTT, thông qua buổi đánh giá, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cũng cho rằng, cần phải cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho việc áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào công tác của từng vị trí, đơn vị cụ thể. Hiểu rõ và xác định được vai trò và quy trình áp dụng Hệ thống trong công tác.

Xác định được tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị, tập thể lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các phòng, Đội trực thuộc Cục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp.

Từ đó, tạo sự gắn kết, thống nhất trong hoạt động điều hành, tham mưu thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trong thời gian tới cần giúp cho hoạt động của đơn vị mang tính chính quy, chuyên nghiệp và hiệu quả.