Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Mới download nội dung Thông tư: Thong tu - 07-2013TT-BTC.doc