Ngành Tài chính cải cách thủ tục hành chính về Thuế - Hải quan:

Bãi bỏ nhiều quy định chưa phù hợp...

PV.

(Tài chính) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính Thuế - Hải quan, ngành Tài chính đã nghiên cứu và bỏ bớt nhiều quy định chưa phủ hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Thời gian là tiền bạc - Cải cách thủ tục hành chính là nhằm giảm thiểu chi phí thời gian làm dịch vụ, tăng thời gian làm ra của cải cho xã hội. Nguồn: internet
Thời gian là tiền bạc - Cải cách thủ tục hành chính là nhằm giảm thiểu chi phí thời gian làm dịch vụ, tăng thời gian làm ra của cải cho xã hội. Nguồn: internet
Bãi bỏ nhiều quy định

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế - Hải quan, Bộ Tài chính đã ban Thông tư  số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư sau:
- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;
- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;
- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;
- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013;
- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011;
-  Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Các sửa đổi, bổ sung của Thông tư 119/2014/TT-BTC  nhằm thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về Thuế - Hài quan. Trong đó, đã điều chỉnh một số quy định:

+ Bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình SXKD;

+ Bỏ quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu khẩu trở lại;

+ Bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với DN mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

+ Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (Cơ sở kinh doanh sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan);

+ Bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp;

+ Bỏ 12 chỉ tiêu tại các Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra vv...

Giảm thời gian tính thuế:

Thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014) đồng nghĩa với  việc doanh nghiệp sẽ giảm được 201,5 giờ tính thuế, khai thuế.
Bộ Tài chính đã có Văn bản số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/8/2014 bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định này giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai hải quan để nộp thuế.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai quyết liệt tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, chủ động sắp xếp điều hành các nhiệm vụ chi, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.