Bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng Chính phủ điện tử


Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP tổng hợp kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương ngày 12/2/2020.

Thông báo nêu rõ, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, năm cuối của giai đoạn 2019-2020 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng Chính phủ điện tử; hướng dẫn trong lập, giao dự toán và báo kết quả thực hiện chi ngân sách, trong đó có chi tiêu cho Chính phủ điện tử để phục vụ công tác đánh giá;

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; hết tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử phải được gửi, nhận ở cả 04 cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, tỉnh và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đặc biệt, nghiên cứu, xây dựng nền tảng để người dân, doanh nghiệp có thể thông qua 01 ứng dụng duy nhất trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, đến hết năm 2020, 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Cũng trong năm 2020, sẽ xây dựng và tổ chức triển khai Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc, Cổng dữ liệu quốc gia và Trung tâm giám sát quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử kết hợp với an toàn, an ninh mạng, không chỉ cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin mà còn cho cán bộ, công chức, viên chức để thay đổi tư duy, nhận thức, đổi mới lề lối, phương thức làm việc trên môi trường điện tử.

Tại Thông báo này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các dự án nền tảng Chính phủ điện tử; hướng dẫn trong lập, giao dự toán và báo kết quả thực hiện chi ngân sách, trong đó có chi tiêu cho Chính phủ điện tử để phục vụ công tác đánh giá.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất việc chuyển một phần Quỹ viễn thông công ích cho các dự án nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý I/2020; ghi bổ sung nội dung Chính phủ điện tử và an toàn, an ninh mạng vào nội dung chi Quỹ Viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025; triển khai chương trình truyền thông lâu dài, liên tục, phương thức phù hợp để người dân thấy lợi ích của Chính phủ điện tử, hướng dẫn biết cách sử dụng, phổ cập kỹ năng số cho người dân.