BHXH “bắt tay” Bưu điện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

PV.

BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp với ngành Bưu điện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố.

BHXH phối hợp với Bưu điện thực hiện chi trả tốt chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia.
BHXH phối hợp với Bưu điện thực hiện chi trả tốt chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho biết, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 người, nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên hơn 295.000 người.

Ước đến hết tháng 2/2019, cả nước có 14,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 295.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 82,7 triệu người tham gia BHYT với tổng số thu ước đạt 49.854 tỷ đồng. Một số địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao là Hà Nội, Bình Định, Đác Lắc, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hoá.

Sau khi BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 151/QĐ-BHXH trong tháng 01/2019 phê duyệt phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc ngay, dự thảo hợp đồng, triển khai các nội dung cụ thể tới các địa bàn.

Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ ngày 01/01/2019, Bưu điện các địa phương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng Công ty Bưu điện đã tổ chức hội nghị xây dựng kịch bản triển khai nhiệm vụ, đồng thời có chương trình hành động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cụ thể theo từng tháng, giao chỉ tiêu đến tận cấp tỉnh, thành phố và đến cấp xã.

Hiện BHXH tự nguyện còn ít người tham gia. Trong nỗ lực cải cách thời gian tới như Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhiều giải pháp được tính đến để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến ngày 29/11/2018, toàn quốc có 83 triệu người tham gia BHXH, BHYT, tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh, thành phố vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí tại một số địa phương, đối tượng tham gia giảm so với năm 2017.  

Vì vậy để khắc phục tình trạng này, ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BHXH thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN..., đồng thời, trong tháng 01/2019 BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BHXH về việc phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức phối hợp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố.