Bị phạt nặng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

PV.

Thêm một doanh nghiệp bị phạt với số tiền lên đến 450 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 26/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP với số tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Mức xử phạt này được áp dụng với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP do vi phạm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 6.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc bổ sung ngành nghề; Thông báo số 246/TB-TEDI ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 05/02/2020; Nghị quyết HĐQT số 06 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020; Thông báo số 1190/TEDI-CBTT ngày 24/4/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 25/04/2020; Thông báo số 3826/TB-TEDI ngày 11/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020; Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 10/3/2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng bị phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2019 và năm 2020, Công ty và 06 công ty con là người có liên quan của người nội bộ (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin) của Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020).

Đặc biệt, Công ty này bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, trước đó, ngày 20/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty, đồng thời yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Như vậy, với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP đã bị cơ quan quản lý xử phạt với số tiền lên đến 450 triệu đồng.