Bỏ quy định khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan

Trần Huyền

Để tạo thuận lợi thương mại, Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính đã bỏ quy định về việc khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan trong trường hợp người khai hải quan chưa có chứng từ này để nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính có nhiều quy định mới tạo thuận lợi thương mại. Ảnh: internet
Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính có nhiều quy định mới tạo thuận lợi thương mại. Ảnh: internet

Khai chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu là một trong những quy định mới tại Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, việc khai số tham chiếu, ngày cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trước đây được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, để phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về thông tin doanh nghiệp có thể khai báo và thống nhất, thuận tiện cho các bên liên quan nghiên cứu thực hiện, Thông tư số 33/2023/TT-BTC có quy định các tiêu chí trên tờ khai hải quan mà người khai hải quan cần phải khai rõ thông tin.

Cụ thể, khai số tham chiếu và ngày cấp của C/O hoặc mã nhà xuất khẩu đủ điều kiện cấp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã REX theo Hiệp định EVFTA, mã EORI theo Hiệp định UKVFTA, mã CE theo Hiệp định ATIGA hoặc RCEP).

Trường hợp Hiệp định không quy định số tham chiếu và/hoặc không có mã nhà xuất khẩu đủ điều kiện cấp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan khai tên chứng từ, số chứng từ, ngày cấp và tên tổ chức hoặc tên nhà xuất khẩu cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm tên Hiệp định thương mại tự do áp dụng.

Đặc biệt, để tạo thuận lợi thương mại, Thông tư số 33/2023/TT-BTC đã bỏ quy định về việc khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan trong trường hợp người khai hải quan chưa có chứng từ này để nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Theo đó, khi có chứng từ chứng nhận xuất xứ để nộp bổ sung, người khai hải quan sẽ khai báo trên tờ khai bổ sung sau thông quan để được xem xét xử lý số thuế thừa mà không cần khai báo chậm nộp trên tờ khai ban đầu.