Bộ Tài chính kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1485/QĐ-BTC về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm Trưởng Ban Chỉ đạo.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính gồm 14 thành viên.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính gồm 14 thành viên.

Theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trực. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn có 12 thành viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 1485/QĐ-BTC nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại đâm dể thực hiện thống nhất trong toàn Ngành. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Sơ kết, tổng kết và định kỳ (quý, năm) báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo Quyết định số 1485/QĐ-BTC, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, quy chế hoạt động do Trưởng ban quy định.

Ngoài ra, Quyết định này thay thế Quyết định số 840/QĐ-BTC và Quyết định số 1036/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.