Bộ Tài chính đã cắt giảm 3000 đầu mối các đơn vị

PV.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai tinh giản biên chế, sắp xếp lại đầu mối theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Từ đầu năm 2013 đến tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm khoảng 3.000 đầu mối các đơn vị. Nguồn: internet
Từ đầu năm 2013 đến tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm khoảng 3.000 đầu mối các đơn vị. Nguồn: internet

Triển khai Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy của Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo đó, từ đầu năm 2013 đến tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm khoảng 3.000 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương. Trong đó, giảm 180 đầu mối cấp phòng và tương đương khoảng 2.800 đầu mối cấp tổ (đội) tại địa phương. Số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm từ 35 đơn vị (cuối năm 2016) xuống còn 28 đơn vị do đã tổ chức lại, giải thể, dừng hoạt động.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Bộ Tài chính đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp các đơn vị của Ngành theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm cấp trung gian, thống nhất nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 53 Chi cục và tương đương thuộc Cục địa phương, trong đó: Giải thể 01 Chi cục hải quan; Hợp nhất, sáp nhập 10 Chi cục Dự trữ Nhà nước thành 05 Chi cục; Giải thể 43 phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước các tỉnh; Hợp nhất 07 chi cục thuế thành 03 chi cục thuế khu vực; Cắt giảm 357 tổ (đội) và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục địa phương; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế để tổ chức hoạt động theo khu vực, đảm bảo đến năm 2020 giảm còn 420 Chi cục thuế; Tổ chức lại các đơn vị cấp phòng thuộc cục thuế địa phương...

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính theo hướng sáp nhập 05 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục vào Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính. Trước mắt, trong giai đoạn 2018 - 2020, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập từ 02 - 03 đơn vị và đến năm 2021 sẽ tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các cơ sở còn lại.