Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phải tiết kiệm, hiệu quả

Nguyễn Trung

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng về tình trạng hiện nay các cơ quan nhà nước có tình trạng khi thay đổi nhân sự về cán bộ, công chức như về hưu, luân chuyển… sẽ dẫn đến thay đổi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho người mới tuyển dụng hoặc chuyển đến, Bộ Tài chính cho biết, việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều phải căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.

Việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.
Việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.

Giải đáp vấn đề cử tri TP. Đà Nẵng quan tâm, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định: Diện tích làm việc của các chức danh quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP là diện tích tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc của chức danh, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ nhà đất hiện có và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan quy định về vấn đề này.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính cho rằng, việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.

Trường hợp cơ quan có tình trạng khi thay đổi nhân sự về cán bộ, công chức như về hưu, luân chuyển thì người mới tuyển dụng hoặc chuyển đến sẽ được bố trí phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức trên cơ sở cơ sở vật chất hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không trang bị mới. Trường hợp tài sản trong định mức đủ điều kiện thanh lý, hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức thì mới được trang bị mới.

Đối với diện tích làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, bố trí sử dụng căn cứ tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng của ngân sách nhà nước, để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.