Các giải pháp phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán năm 2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(Tài chính) Năm 2013, đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ được triển khai mạnh mẽ nhằm giúp thị trường phát triển ổn định và bền vững. Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển và tái cấu trúc thị trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thứ nhất, về cơ chế, chính sách, đề án. Theo đó, sẽ xây dựng Đề án TTCK phái sinh và Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động TTCK phái sinh. Xây dựng Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và Quyết định thành lập SGDCK Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ. Triển khai các Đề án quản lý vốn gián tiếp, đề án tái cấu trúc thị trường trái phiếu.

Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý. Theo đó, sẽ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK (thay thế Nghị định 85/2010/NĐ-CP). Đồng thời, tích cực hoàn chỉnh tiếp Nghị định này trên tinh thần Luật xử phạt vị phạm hành chính. Bên cạnh đó, hoàn thiện để ban hành các Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán; Thông tư về phí và lệ phí cho TTCK. Ngoài ra, tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý và nâng cao năng lực giám sát hoạt động công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ; ban hành quy định về quản trị rủi ro, quy định phân loại và quy chế cảnh báo sớm áp dụng cho CTCK. Ban hành các quy định hưỡng dẫn về chế độ tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán, kiểm toán phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với các hoạt động phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.

Thứ ba, về hàng hóa và các sản phẩm mới. Triển khai tổng kết đánh giá việc thực hiện các quy định về nâng cao chuẩn mực niêm yết, tăng cường công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo về quản trị công ty, quản trị rủi ro. Triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu, công tác tái cấu trúc thị trường trái phiếu, đưa các sản phẩm mới về trái phiếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng cường huy động vốn trên TTCK, giảm thiểu thủ tục và áp dụng các giải pháp để tăng cường huy động vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài…

Thứ tư, về công tác quản lý, giảm sát và tái cấu trúc TTCK. Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xử lý các CTCK, các cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc CTCK theo mục tiêu đảm bảo sự ổn định của TTCK, không gây ra những xáo trộn lớn, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư; đảm bảo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán; phối hợp với các đơn vị liên quan,  phân tích, nhận định, dấu hiệu giao dịch bất thường; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên TTCK.

Thứ năm, về cơ sở vật chất công nghệ. Cụ thể: Triển khai gói thầu 04 về CNTT cho toàn bộ TTCK. Triển khai các quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết nối các SGDCK với các Sở GDCK ASEAN. Xây dựng phương án đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Xây dựng và triển khai Đề án kết nối hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán với hệ thống thanh toán liên ngân hàng; Đề án xây dựng hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL)…

(*) Tít bài do FinancePlus.vn đặt. Bài viết được trích từ tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Thị trường chứng khoán năm 2013