Các tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký công văn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế (TĐ), Tổng công ty (TCT) nhà nước báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án đầu tư ra nước ngoài trong năm 2013.

Các TĐ, TCT, phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư ra nước ngoài của mình. Nguồn: Internet
Các TĐ, TCT, phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư ra nước ngoài của mình. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính đề nghị các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tài chính của các Dự án đầu tư ra nước ngoài năm 2013 của các DN thuộc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quản lý (bao gồm những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quản lý).

Các TĐ, TCT, phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Dự án đầu tư ra nước ngoài của mình gửi về bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh để tổng hợp, đồng thời gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

Bộ Tài chính đề nghị các TĐ, TCT gửi báo cáo về Bộ Tài chính, đồng thời gửi Chủ sở hữu (bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trước ngày 30/4/2014.

Các bộ quản lý ngành, UBDN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2014.