Cải cách chính sách BHXH: Cả hệ thống chính trị và cả xã hội cùng vào cuộc

N. Mai

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH xác định đây được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Tiến tới thực hiện BHXH toàn dân, thiết kế hệ thống BHXH đa tầng.
Tiến tới thực hiện BHXH toàn dân, thiết kế hệ thống BHXH đa tầng.

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Việc ban hành nghị quyết này được coi là bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước.

Khẳng định BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã chỉ rõ sự cần thiết phải phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội; kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng- hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, cải cách chính sách BHXH vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội.

Việc phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH. Đặc biệt, đây được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã chỉ rõ 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ. Cụ thể: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; thiết kế hệ thống BHXH đa tầng; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH, bảo đảm các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Việc thiết kế chính sách phải theo hướng hỗ trợ DN và người lao động duy trì việc làm; có cơ chế quản lý chặt chẽ việc đầu tư Quỹ BHXH, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả. Nâng cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH.