Bộ Tài chính tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2023 nhằm đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 801/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 8/3/2023 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính, góp phần tạo đột phá trong CCHC năm 2023; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

Đồng thời, đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1924/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 và Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ Tài chính theo Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 23/12/2022.

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh đến hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính...

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tài chính triển khai Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC và Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023.

Theo đó, có 55 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công triển khai về công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng thể chế chính sách và tổ chức thực hiện liên quan đến các nội dung: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hoá hành chính.