Cắt giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Năm 2019, giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn: Internet.
Năm 2019, giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn: Internet.

Đề án có nhiệm vụ kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BH y tế...

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2019 - 2020, BHXH Việt Nam ở trung ương sắp xếp giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc; kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Cơ cấu lại Tạp chí BHXH và Báo BHXH bảo đảm phù hợp với Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Năm 2019, tại BHXH cấp tỉnh, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể: Giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn.

Sắp xếp giảm BHXH cấp huyện đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025 tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.

BHXH Việt Nam cho biết, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc ngành BHXH, số lượng cấp phó của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng chậm nhất sau 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định.