Chế độ chi cho cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Minh Thư

Các nội dung chi, định mức chi cho cán bộ công đoàn chuyên trách, cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã được nêu rõ tại Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ ngày 20/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên

Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ quy định chế độ chi như sau:

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở áp dụng Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

- Cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nếu thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 2 ngày trở lên chi phụ cấp lưu trú theo mức 200.000 đồng/người/ngày (Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính). Trường hợp đi về trong ngày chi 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ tiền xăng, xe cho người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nếu đi công tác có khoảng cách từ 10 km trở lên đối với các đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là xã) thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và từ 15 km trở lên đối với các xã còn lại mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác (áp dụng điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở áp dụng Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ nêu rõ việc chi thù lao, bồi dưỡng cộng tác viên, tình nguyện viên chỉ được thực hiện tại khu vực ngoài nhà nước và định mức tối đa như sau:

- Tại các đơn vị đã có tổ chức công đoàn, việc phát triển thêm đoàn viên được chi tối đa: 20.000 đồng/đoàn viên.

- Tại các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, chỉ chi nội dung thành lập công đoàn cơ sở (không chi hỗ trợ phát triển đoàn viên cho số đoàn viên công đoàn tại thời điểm thành lập): Cụ thể, đơn vị thành lập có dưới 50 đoàn viên chi tối đa 2.000.000 đồng/đơn vị; Đơn vị thành lập có từ 50 đến dưới 100 đoàn viên chi tối đa 3.000.000 đồng/đơn vị; Đơn vị thành lập có từ 100 đoàn viên đến dưới 500 đoàn viên chi tối đa 5.000.000 đồng/đơn vị; Đơn vị thành lập có trên 500 đoàn viên chi tối đa 10.000.000 đồng/đơn vị.

Bên cạnh các nội dung trên, Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ cũng quy định các nội dung chi khác liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở như chi cho hoạt động tuyên truyền (Tài liệu tuyên truyền, thuê thiết bị hỗ trợ công tác tuyên truyền), Chi đại hội, lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt công đoàn cơ sở mới thành lập; Chi khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ nêu rõ, kinh phí chi cho hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chi từ nguồn tài chính của các công đoàn cấp trên.

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ có chi tiết các nội dung hoạt động phát triên đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đảm bảo trong nguồn kinh phí của đơn vị.

Hàng năm, các đơn vị phải lập, trình công đoàn cấp trên phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Việc thanh quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.