Chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan việt nam ở nước ngoài


(Tài chính) Ngày 22/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 146/2013/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan việt nam ở nước ngoài

Thông tư này quy định chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; quản lý thu, chi NSNN; tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu và quản lý tài sản đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Thông tư này bao gồm:

Một là, các cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế theo quy định của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Hai là, các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, hoặc do Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp hoặc từ nguồn thu của ngân sách Nhà nước được giữ lại để chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 146-2013-TT-BTC.doc