Thông tư 01/2017/TT-BTC:

Chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng


Ngày 05/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo Thông tư, vốn hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam gồm có vốn đầu tư của chủ sở hữu và vốn huy động. Trong đó:

 + Vốn đầu tư của chủ sở hữu với vốn điều lệ là 2.000 tỷ, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định.

+ Vốn huy động gồm trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường; trái phiếu đặc biệt và các nguồn vốn huy động khác.

Thông tư quy định Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam sử dụng vốn để:

+ Phục vụ hoạt động kinh doanh;

+ Đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động; đầu tư ra ngoài (không thông qua việc mua bán nợ và tài sản) và đầu tư, cung cấp tài chính cho khách hàng vay;

+ Mua nợ xấu của tổ chức tín dụng; trích lập các khoản dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt động hoặc sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo đã được Công ty thu nợ.

Thông tư quy định nội dung doanh thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thực hiện theo quy định tại các Nghị định 53/2013/NĐ-CP, Nghị định 34/2015/NĐ-CP và Nghị định 18/2016/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/02/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 01/2017/TT-BTC.