Thông tư số 03/2018/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông


Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 273/2016/TT-BTC: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 273/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018.
Đến trước ngày Thông tư có hiệu lực, các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không phát sinh doanh thu dịch vụ và có quyết định thu hồi giấy phép thì không phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2018/TT-BTC.