Chính sách phát triển thủy sản thời gian tới

pv.

(Taichinh) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/06/2015 về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 05/2015 đã thống nhất các chính sách phát triển thủy sản trong thời gian tới.

Chính phủ đã thống nhất các chính sách phát triển thủy sản trong thời gian tới.
Chính phủ đã thống nhất các chính sách phát triển thủy sản trong thời gian tới.

Theo đó, căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định này trong thời gian tới, Chính phủ đã thống nhất cho phép kéo dài thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới; việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Chính phủ cũng đồng ý cho phép các tổ chức, cá nhân đóng mới, nâng cấp tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ bằng vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400CV được hưởng các cơ chế, chính sách của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí thiết kế tàu vỏ gỗ, vật liệu mới, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phê duyệt, lựa chọn thiết kế. Về vấn đề này, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Ngoài ra, Chính phủ cho phép sử dụng máy tàu thủy đã qua sử dụng (máy tàu thủy cũ) đối với trường hợp nâng cấp tàu cá và giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định điều kiện sử dụng máy tàu thủy cũ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, chủ động hướng dẫn khi cần thiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao ưu tiên bố trí, đưa vào kế hoạch vốn trung hạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng tinh thần của Nghị định 67/2014/NĐ-CP từ năm 2016.