Chính sách thuế đối với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1939/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan Bắc Ninh hướng dẫn việc doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thì DNCX phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Một là, có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa.

Hai là, có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hảỉ quan quản lý DN và được lưu giữ tại DNCX tối thỉểu 12 tháng. 

Ba là, có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của DNCX để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Căn cứ các điều kiện trên, DNCX chỉ được coi là đáp ứng đủ các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi tất cả các cơ sở sản xuất của DNCX đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị địnhsố 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, DNCX quy định tại khoản này không thực hiện thông báo theo Mẫu số 25 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày quá thời hạn 01 năm.

Trường hợp DN sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 10 và có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX để thực hiện kiểm tra và xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 10 thì được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX có văn bản xác nhận đã đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hảỉ quan.

Như vậy, kể từ ngày quá hạn 1 năm Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Chi cục Hải quan quản lý xác nhận Công ty TNHH Sumika Electronic Materials Việt Nam (SEMV) không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX thì Công ty này không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Trường hợp sau đó Công ty SEMV thông báo Chi cục Hải quan quản lý, thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát và Chi cục Hải quan quản lý xác nhận đáp ứng thì Công ty SEMV tiếp tục được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.