Các đơn vị trong Bộ Tài chính:

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính

PV.

(Taichinh) - Sáu (06) tháng đầu năm 2015, công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính đã thu nhiều kết quả, đem lại cho NSNN hàng tỷ đồng từ thất thoát trong khâu nộp thuế, hải quan và giân lận thương mại, lãng phí... của các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Tổng cục Thuế:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành Thuế đã tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra dở dang thuộc kế hoạch năm 2014 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015.

Toàn ngành Thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra 29.035 doanh nghiệp, kiểm tra nội bộ 671 cuộc (642 cuộc theo kế hoạch và 29 cuộc đột xuất) và kiểm tra 865.353 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.546.689 triệu đồng (trong đó: tiền thuế sai phạm 3.339.772 triệu đồng, xử lý phạt 1.206.917 triệu đồng), kiến nghị khác 148 triệu đồng. Số tiền thuế đã nộp NSNN là 2.981.968 triệu đồng.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra được tập trung vào các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, và các tổ chức cá nhân có giao dịch đáng ngờ, các trường hợp doanh nghiệp chia tách, sát nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa... Nội dung thanh tra, kiểm tra tăng cường vào các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực (Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án; khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên; kinh doanh viễn thông, điện, điện tử, máy tính,...). Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra thuế;... Nhờ đó tiến độ kiểm tra được triển khai kịp thời sát với kế hoạch chương trình công tác đã được xây dựng từ đầu năm.

2. Tổng cục Hải quan:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức phân công các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai giám sát, kiểm tra đột xuất; tăng cường công tác tự kiểm tra của các đơn vị trong toàn hệ thống. Toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ là 159 cuộc (18 cuộc thanh tra chuyên ngành, 141 cuộc kiểm tra nội bộ). Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu là 34.021 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính là 623 triệu đồng. Số tiền thực hiện kiến nghị đã nộp NSNN là 48.394 triệu đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước).

Bên cạnh công tác thanh tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan tại các cửa khẩu. Tổng số cuộc đã thực hiện 875 cuộc; quyết định truy thu 725.000 triệu đồng (trong đó bao gồm 51.000 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp); đã thực thu vào NSNN (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 671.000 triệu đồng (trong đó bao gồm 46.000 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp).

Các đơn vị thuộc Cục điều tra chống buôn lậu đã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh về rượu, khoáng sản, VAT, doanh nghiệp FDI, tiền chất, hàng tạm nhập tái xuất quá thời hạn làm thủ tục hải quan... như: Kế hoạch điều tra nghiên cứu nắm bắt tình hình các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiểm tra hoạt động XNK mặt hàng rượu ngoại trên phạm vi toàn quốc; tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài; kiểm soát thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS nhằm phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép các chất ma tuý và tiền chất;... Các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì bắt giữ 7.997 vụ, với trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 73.372 triệu đồng; thu nộp NSNN 64.880 triệu đồng; đã ban hành 10 Quyết định xử lý vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt hơn 196 triệu đồng; 02 Quyết định khởi tố vụ án hình sự; chuyển 07 vụ việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Kiểm lâm xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

3. Kho bạc Nhà nước (KBNN):

Căn cứ vào định hướng kiểm tra năm 2015 của KBNN và điều kiện thực tế tại các địa phương, hệ thống KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và trực tiếp kiểm tra tại Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố, KBNN quận, huyện; đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và xử lý chấn chỉnh sau kiểm tra trong các đơn vị nội bộ. Toàn hệ thống KBNN trong 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện 631 cuộc kiểm tra công tác an toàn kho quỹ và việc thực hiện các quy định về pháp luật thanh tra tại các đơn vị trực thuộc; qua kiểm tra không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, qua đó đã tạo ra ý thức chấp hành thường xuyên chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ của mỗi cán bộ, đồng thời giúp cho mỗi cán bộ tự đánh giá kết quả công tác, tự sửa chữa và bổ sung kịp thời những hồ sơ còn thiếu, chưa đảm bảo tính pháp lý; tính đầy đủ của hồ sơ, chứng từ…

Thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 163.000.000 triệu đồng; phát hiện ước khoảng 7.400 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, từ chối thực chi 4.200 triệu đồng; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ chối thực chi 14.000 triệu đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán nhưng hồ sơ không hợp lệ.

4. Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN):

Trong 6 tháng đầu năm 2015, căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2015 đã được Bộ phê duyệt, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch năm 2015; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ tới các Cục DTNN địa phương; rà soát chỉnh sửa ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra như nghiên cứu xây dựng Quy trình thanh tra và xử lý sau thanh tra chuyên ngành dự trữ quốc gia; Quy trình kiểm tra, kiểm toán nội bộ ngành dự trữ quốc gia;... Kết quả đã triển khai thực hiện 44 cuộc thanh tra, kiểm tra (thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: 02 cuộc; kiểm tra nội bộ: 42 cuộc); ngoài ra các đơn vị còn tiến hành kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng tại các Cục DTNN khu vực. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt các chế độ kế toán hiện hành; thực hiện đúng quy trình nhập, xuất, bảo quản; công tác chi trả thanh toán cá nhân và chi phí phục vụ công tác chuyên môn trong nhập, xuất và cứu trợ hàng dự trữ quốc gia được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và định mức quy định.

5. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN):

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBCKNN đã sớm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, trên cơ sở kế hoạch công tác và chương trình hành động năm 2015, UBCKNN đã tích cực đôn đốc các đơn vị chức năng triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra, triển khai các giải pháp phát triển thị trường đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán. Kết quả đã triển khai thanh tra, kiểm tra 25 cuộc (thanh tra theo kế hoạch: 05 cuộc; kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất: 24 cuộc). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu như: vi phạm về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin; vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán, vi phạm quy định về cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, phát hiện một số hành vi giao dịch thao túng giá chứng khoán... Ban hành 60 quyết định xử phạt, với số tiền xử phạt là 4.700 triệu đồng; số cá nhân, tổ chức vi phạm là 01 cá nhân và 03 tổ chức.

6. Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (QLGSBH):

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra kiểm tra đã được Bộ phê duyệt, Cục QLGSBH đã chỉ đạo Phòng Thanh tra chủ trì cùng với các Phòng quản lý giám sát xây dựng kế hoạch chi tiết thanh tra, kiểm tra và thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục QLGSBH đã triển khai 07 cuộc thanh tra, kiểm tra (thanh tra: 03 cuộc, kiểm tra: 04 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như: về bồi thường; các quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; quy định về tái bảo hiểm; Chi hoa hồng đại lý bảo hiểm; trích lập dự phòng bồi thường không chính xác, hạch toán doanh thu chi phí không đầy đủ... Đã kiến nghị kê khai bổ sung thuế TNDN tăng thêm 1.200 triệu đồng, kiến nghị thu nộp bổ sung vào NSNN thuế TNDN là 822 triệu đồng.

Nguồn: Tổng hợp theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2015 củaBộ Tài chính.