Quảng Nam:

Chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thành công ty cổ phần đối với 9 đơn vị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Ban Quản lý các công trình công cộng, Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam và Trung tâm Kỹ thuật xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2016-2017.

Chuyển Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn, Ban Quản lý bến xe và Trung tâm Tư vấn xây dựng thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2018.

Tiếp theo, trong giai đoạn 2018-2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm Giống Thủy sản và Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp sẽ được chuyển thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành.