Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước:

Chuyển biến tích cực trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nguyễn Loan

Với việc chủ động xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; phát huy được ưu điểm, phát hiện được những hạn chế thiếu sót, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Hệ thống KBNN.
Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Hệ thống KBNN.

Chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là ở cơ sở Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đảng, coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ủy.

Căn cứ vào chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của của Ban chấp hành Đảng ủy toàn khóa 2015-2020 và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện của UBKT Đảng ủy và của các chi bộ trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát của UBKT tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng; Kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của các chi bộ;

Kiểm tra giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Việc triển khai thực hiện công tác dân vận theo Kế hoạch số 74-KH/ĐUYK ngày 22/1/2014 và kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính về năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận;

Việc tổ chức, quán triệt Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, thủ tục xét, kết nạp đảng viên, quy trình xét công nhận đảng viên chính thức; Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc quản lý, sử dụng đảng phí…

Trên cơ sở đó, Đảng ủy cơ quan KBNN đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị; giải quyết các đề xuất, kiến nghị về công tác kiểm tra có liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng... Từ 2014 đến tháng 3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT thực hiên nhiệm vụ kiểm tra tại 02 chi bộ và giám sát 14/14 chi bộ với 279 đảng viên, việc tổ chức kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ không thực hiện thành cuộc riêng biệt mà thực hiện chung trong nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy với những vấn đề trọng tâm sau:

i) Kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ, cấp ủy trong việc chấp hành cương lĩnh, chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị quyết định của cấp trên và của cấp mình; pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ.

ii) Giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí cán bộ theo quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng trong cơ qua KBNN. Cụ thể: Ban Thường vụ Đảng uỷ tham gia, đề xuất ý kiến với lãnh đạo KBNN bằng văn bản trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ nguồn tại chỗ. Đảng uỷ tham gia ý kiến và tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại cuộc họp cán bộ chủ chốt KBNN về công cán bộ; tham gia trực tiếp vào hội đồng tuyển dụng công chức hàng năm.

Đề xuất giải pháp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Nhìn chung, việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng ủy cơ quan KBN đã bám sát vào trọng tâm, trọng điểm chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ cơ quan KBNN được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững.

Qua việc tổ chức triển khai thực hiện Đảng bộ cơ quan KBNN đã chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; phát huy được ưu điểm, phát hiện được những hạn chế thiếu sót, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi còn manh nha.

Các đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt các nội dung kiểm tra như việc triển khai và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; việc cấp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành sinh hoạt 2 chiều hàng năm của đảng viên đều được đánh giá thực hiện tốt, không có tổ chức đảng và đảng viên nào vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc còn tồn tại những hạn chế như: Việc họp, nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn nặng về chuyên môn, chưa chú trọng đến công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng; Việc ghi chép sổ nghị quyết chưa đầy đủ và khoa học, chưa phản ánh hết các ý kiến phát biểu của đảng viên; Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; Việc thực hiện chế độ báo cáo ở một số chi bộ còn chậm, chưa đúng thời gian quy định…

Theo đánh giá của Đảng ủy cơ quan KBNN, nguyên nhân chủ yếu là do các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy đều giữ cương vị lãnh đạo, kiêm nhiệm công tác Đảng, phải thực hiện khối lượng chuyên môn lớn, thời gian diành cho hoạt động công tác Đảng chưa nhiều. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phần lớn là kiêm nhiệm và mới tham gia UBKT nên kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cũng còn hạn chế.

Từ thực tế triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy cơ quan KBNN đề xuất giải pháp đối với công tác này trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, luôn bám sát, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, UBKT Đảng ủy Bộ Tài chính và Đảng ủy cơ quan KBNN để thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hướng nội dung kiểm tra vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thưc hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các uỷ viên trong thực hiện nguyên tắc chế độ sinh hoạt đảng; chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chi uỷ.

Thứ ba, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, thủ tục và công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Thứ tư, thường xuyên sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT ngày càng tốt hơn, hiệu qủa hơn.