Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Minh Hà

Sáng ngày 21/7/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên.

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư  Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cùng các đồng chí Bí thư, cấp ủy, đảng viên của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1

Đ/c Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Ảnh: Văn Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Đình Hoằng giới thiệu những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó, tập trung quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. 

Ba nghị quyết trên được ban hành trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày càng đầy đủ hơn; kinh tế tư nhân ngày càng được coi trọng, đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh; Việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh…

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm; Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về kinh tế…

Sau khi phân tích tình hình và nguyên nhân trên, đồng chí Đỗ Đình Hoằng nhấn mạnh, việc ban hành 3 Nghị quyết là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng các nội dung trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 
Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 3

Đ/c Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, sau Hội nghị này, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị, các cấp ủy Đảng trực thuộc, các Ban Tham mưu của Đảng ủy Bộ quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính; Đồng thời, cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).