Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC

PV.

Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 8890/VPCP-KTTH về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC. Nguồn: Internet
Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của UBND TP. Hà Nội về SCIC. Nguồn: Internet
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa về SCIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Trong trường hợp có đặc thù, UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng đã chỉ đạo, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP. Hà Nội thực hiện tương tự như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như với trường hợp TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ.