Chuyển tiền thuê đất trả hàng năm sang trả một lần được thực hiện thể nào

Theo mof.gov.vn

Liên quan đến những vướng măc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thu tiền thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế đã có văn bản giải đáp, hướng dẫn đơn vị thực thi trên cơ sở pháp lý đã được ban hành...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định cụ thể, đơn vị có thể áp dụng như:

Điều 16 quy định về chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Đơn giá thuê đất trả một lần của thời hạn sử dụng đất còn lại được xác định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê và xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.”

Cùng với đó, tại Khoản 4 Điều 18 quy định, dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, tại các Thông tư số 77/2014/TT-BTC; Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng có những hướng dẫn cụ thể về nội dung này:

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hướng dẫn: Việc xác định tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

Số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước được xác định sau khi đã được trừ (-) đi số tiền thuê đất được miễn, giảm (nếu có) và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hướng dẫn về trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê.

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá mà giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 và được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định như sau:

Số tiền thuê đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

x

Diện tích phải nộp tiền thuê đất

-

Số tiền thuê đất được miễn

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ theo quy định của pháp luật (nếu có)

Trong đó:

Số tiền thuê được miễn

=

Giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

x

Số năm được miễn tiền thuê đất (bao gồm cả miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản)

x

Diện tích phải nộp tiền thuê đất

Thời hạn thuê đất

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý nêu trên, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ vào hồ sơ cụ thể dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Hương theo Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, giải quyết theo quy định.