Có thể điều chuyển vốn đầu tư công để “cứu” trái phiếu? Đã có doanh nghiệp lớn công bố kế hoạch tái cấu trúc để giải quyết vấn đề trái phiếu. Đây là phương án khả thi hơn là chờ đợi vốn khác, ví dụ như đầu tư công tham gia “giải cứu”.

Có thể điều chuyển vốn đầu tư công để “cứu” trái phiếu?

Đã có doanh nghiệp lớn công bố kế hoạch tái cấu trúc để giải quyết vấn đề trái phiếu. Đây là phương án khả thi hơn là chờ đợi vốn khác, ví dụ như đầu tư công tham gia “giải cứu”.

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được thực hiện thế nào?

Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được thực hiện thế nào?

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2022, Thông tư số 24/2022/TT-BTC, ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều hướng dẫn về trích lập dự phòng, trong quy định sửa đổi, bổ sung đối tượng lập dự phòng, mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán... thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Miễn tiền sử dụng đất cho người có công

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công.
Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các quy định tại Thông tư thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo hộ kinh doanh, với các nội dung cụ thể sau.
Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế là cho phép người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ. Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hồ sơ, trình tự giải quyết, số tiền và thời hạn nộp dần tiền thuế nợ.