VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đơn vị sự nghiệp công lập được kinh doanh, cho thuê tài sản công?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đơn vị sự nghiệp công lập được kinh doanh, cho thuê tài sản công?

Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008. Luật ra đời với nhiều nội dung nổi bật, trong đó có quy định về các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được phép sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh.

Tài sản công được chia thành mấy loại?

Bộ Tài chính là đầu mối quản lý nhà nước về tài sản công

10 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Cụ thể, Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong các trường hợp:

Một là, tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất.

Hai là, tài sản không do ngân sách Nhà nước đầu tư được mua sắm theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Về thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan TW, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án.

Thứ hai, đối với tài sản khác không thuộc phạm vi quy định trên, Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền phê duyệt.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM