VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Không mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản

Không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản (trừ thuốc). Nguồn: internet

Không mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản

Ngày 14/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2850/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

Hướng dẫn mới về mua sắm xe ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ, sử dụng tiết kiệm tài sản công

Cơ chế tài chính mới giúp huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn

Theo Công văn số 2850/BTC-QLCS, ngoài ô tô công, việc mua sắm tài sản công khác được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời, phải đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên thì tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. Trong trường hợp này, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý được biết và gửi Kho bạc Nhà nước nơi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý giao dịch để có cơ sở thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm.

Công văn nêu rõ, không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản (trừ thuốc). Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi danh mục mua sắm tập trung tới Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng quy định.

Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM