VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký xử lý thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký xử lý thế nào?

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì đơn vị, doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa cụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Cần lưu ý gì về chữ ký số trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử?

Phạt đến 20 triệu đồng nếu chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Chuẩn bị tốt cho việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Đây là nội dung trả lời phúc đáp của Cục Thuế TP. Hà Nội khi nhận được Công văn số 01/2021/APEX ngày 30/1/2021 của Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Apex (Việt Nam) hỏi về sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 4989/CTHN-TTHT ngày 8/2/2021 về việc hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký gửi Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Apex (Việt Nam).

Trả lời chi tiết về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính; thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 3371/TCT-CS ngày 26/8/2019; Công văn số 4707/TCT-CS ngày 18/11/2019 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử, trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trong thời gian nêu trên, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo đơn vị chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì đơn vị vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì được xác định là hóa đơn hợp pháp.

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Apex (Việt Nam) phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp còn vướng mắc, Công ty Apex có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì được xác định là hóa đơn hợp pháp.

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì Công ty TNHH Tiếp vận quốc tế Apex (Việt Nam) phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM