VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kéo dài thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kéo dài thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Đó là nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021, kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025.

Theo quy định hiện hành, quy định hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020, trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM