VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với người lao động

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với người lao động

Tại Công văn số 7088/CTHN-TTHT ngày 10/3/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tại chứng khoán về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.

Đề xuất khấu trừ các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (*)

Bàn về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng: Nhìn từ thực tiễn triển khai ở Việt Nam

Hoàn thiện quy định pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Khi nào phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế?

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội quy định, đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động...

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng dẫn chứng Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền; Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác...

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế...

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Trong đó, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân....

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tại chứng khoán trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

Do vậy, Trung tâm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn nêu trên không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM