VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thẩm quyền ban hành định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực y tế, giáo dục

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thẩm quyền ban hành định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực y tế, giáo dục

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, kiến nghị về việc ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo.

Nộp lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Đề xuất sửa đổi quy định về phí trong chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chi cho lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các khu phố?

Không ban hành cơ chế tự chủ tài chính riêng trong từng lĩnh vực sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính cho biết, thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được quy định tại Khoản 3, Điều 26, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Chính phủ  quy định rõ,  Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế có trách nhiệm quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế có văn bản đề nghị.

Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất) tại các Công văn số 457/CSVC ngày 04/9/2018 và Công văn số 507/CSVC ngày 03/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn phúc đáp số 100/QLCS-TSHT ngày 04/10/2018 và Công văn số 15675/BTC-QLCS ngày 17/12/2018 tham gia ý kiến đóng góp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; và Dự thảo Thông tư quy định điều kiện cơ sở vật chất các trường mầm mon, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đối với lĩnh vực y tế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để có ý kiến tham gia khi có văn bản đề nghị của Bộ Y tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM