Cổ đông lớn ngân hàng không được vay vốn đầu tư cổ phiếu

Theo stockbiz.vn

(Tài chính) Các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của ngân hàng không được vay vốn của ngân hàng để đầu tư cổ phiếu. Các thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và những người liên quan không được vay vốn để đầu tư cổ phiếu.

Hầu hết các cổ đông lớn ở các ngân hàng đều sử dụng một phần tiền vay để góp vốn. Nguồn: internet
Hầu hết các cổ đông lớn ở các ngân hàng đều sử dụng một phần tiền vay để góp vốn. Nguồn: internet

“Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu trên cơ sở bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức tín dụng khác hoặc trên cơ sở đảm bảo bằng cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác” – dự thảo Thông tư qui định các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng thay thế Thông  tư 13 chuẩn bị ban hành nêu rõ.

Dự thảo qui định chỉ những ngân hàng đáp ứng được các chỉ tiêu an toàn tài chính theo qui định, bao gồm đảm bảo khả năng chi trả; tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất và riêng lẻ 9%; tỷ lệ cho vay trên huy động 85%; tỷ lệ tối đa 30% dùng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn và đặc biệt tuân thủ giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan… mới được cung ứng tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Nếu các tổ chức tín dụng không đáp ứng được các yêu cầu trên thì không được tiếp tục cho vay mua cổ phiếu với các đối tượng đã nêu; không được gia hạn các khoản nợ đã vay và phải có biện pháp xử lý vấn đề trong thời gian qui định.

Các qui định mới được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc vay vốn đầu tư cổ phiếu, chủ yếu cổ phiếu ngân hàng, của các cổ đông lớn. Hiện nay hầu hết các cổ đông lớn ở các ngân hàng đều sử dụng một phần tiền vay để góp vốn. Cổ phiếu hình thành từ vốn vay lại được cầm cố ở ngân hàng để vay tiếp.

“Qui định này là một đòn giáng vào vốn ảo trong đầu tư ngân hàng. Nếu nó được thực thi một cách nghiêm chỉnh, các ông chủ ảo ở một số ngân hàng sẽ lộ diện” – một nhà quan sát bình luận.