Có được sử dụng chữ ký dạng con dấu tại các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan?

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Cargill Việt Nam (tỉnh Hưng Yên) về việc sử dụng chữ ký dạng con dấu tại các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế thì, “Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó".

Theo đó, việc sử dụng chữ ký điện tử dạng khắc sẵn trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không được chấp nhận. Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Hiện Tổng cục Hải quan được giao chủ trì sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trong đó có quy định các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, doanh nghiệp không phải nộp trực tiếp dưới dạng bản giấy cho cơ quan hải quan mà gửi dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc bản scan qua Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.