Cơ sở pháp lý tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công

Trần Huyền

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công với nhiều quy định cụ thể là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ sở pháp lý quan trọng cho quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm quản lý, sử dụng nhà, đất đảm bảo chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản công. Trong đó, về phạm vi nhà, đất phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đã quy định rõ nhóm nhà, đất nào phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý; nhóm nhà, đất nào không phải thực hiện do đã được điều chỉnh cụ thể tại các văn bản pháp luật khác như luật đất đai, luật nhà ở...

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đã quy định rõ hơn về đối tượng “ ... công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ” cụ thể là các doanh nghiệp cấp I, cấp II, cấp III đều phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Quy định này một mặt thống nhất với Luật Doanh nghiệp năm 2020, mặt khác đã phù hợp với thực tế hiện nay nhằm bảo đảm sử dụng nhà đất tiết kiệm, có hiệu quả, hạn chế thất thoát khi các đối tượng này đang quản lý, sử dụng rất nhiều nhà, đất.  

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm nguyên tắc quản lý đối với số tiền do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ (ngoài số tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, số tiền bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đúng quy định của pháp luật) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất. Đây là nội dung đã phát sinh trong thực tế thời gian qua và pháp luật chưa có quy định cụ thể.

Các quy định trên đã tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai sắp xếp tài sản công, tạo sơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiệc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghị định cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định nhằm phân cấp mạnh hơn thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất cho Bộ, cơ quan trung ương phê duyệt phương án đối với nhà, đất do doanh nghiệp cấp II, doanh nghiệp cấp III thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương. Bộ Tài chính chỉ phê duyệt phương án đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý.

Về thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất thuộc trung ương quản lý, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi thẩm quyền quyết định thu hồi nhà, đất từ Bộ Tài chính về UBND cấp tỉnh để thống nhất đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai và đảm bảo khả thi trong quá trình thực hiện quyết định thu hồi.

Đồng thời, sửa đổi thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý từ Bộ Tài chính về Bộ, cơ quan trung ương xem xét, quyết định nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương trong tổ chức thực hiện việc bán nhà, đất.

Các quy định nêu trên đã nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xem xét phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Đồng thời, góp phần cải cách, rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, nhất là việc sắp xếp của các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện cổ phần hóa.

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ hơn việc xử lý chuyển tiếp, trong đó quy định rõ về nội dung đối với từng trường hợp, từng tình huống cụ thể phát sinh từ thực tế cần được xử lý; cũng như thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý chuyển tiếp nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc, trên nguyên tắc việc xử lý phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

Quy định này góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực; đặc biệt là các nhà, đất phê duyệt theo phương án chuyển nhượng, chuyển mục đích có nhiều dự án đang dừng hoặc chậm triển khai thực hiện do có vướng mắc phát sinh.