Công khai kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế

PV.

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 1848/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ban hành ngày 24/10/2017 về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Việc công khai quy trình, kết quả giải quyết khiếu nại nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế. Nguồn: internet
Việc công khai quy trình, kết quả giải quyết khiếu nại nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế. Nguồn: internet

Quy định trên nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật.

Việc công khai quy trình, kết quả giải quyết khiếu nại nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát được tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan Thuế trong việc giải quyết khiếu nại của người nộp thuế; Tránh tình trạng quan liêu, chủ quan trong việc giải quyết khiếu nại; Đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, từng bước hoàn thiện xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính phủ điện tử.

Quyết định số 1848/QĐ-TCT nêu rõ, việc công khai giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp phải kịp thời, cụ thể rõ ràng, thống nhất, đúng quy định của pháp luật; Bảo mật thông tin của người nộp thuế, cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật và phải thực hiện công khai đến người nộp thuế gửi đơn khiếu nại.

Cơ quan thuế thực hiện công khai các văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại. Đồng thời, công khai toàn văn văn bản trả lời gửi cho người nộp thuế trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại. Không công khai tin, tài liệu về thẩm tra xác minh đơn, thư khiếu nại hệ thống thuế chưa công bố được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-TCT ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thuế.

Về công khai thông tin tiếp nhận đơn, Tổng cục Thuế hướng dẫn, công khai thông tin về việc tiếp nhận đơn khiếu nại của Bộ phận giải quyết đơn, bao gồm: các thông tin ngày tiếp nhận đơn của cơ quan Thuế, số công văn đến, tên người khiếu nại, nội dung tóm tắt đơn…

Thời hạn công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan giải quyết khiếu nại được quy định ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Tổng cục Thuế yêu cầu, thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm tổ chức, bố trí phân công công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, thực hiện nghiêm túc Quy trình này; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình này của cơ quan Thuế cấp dưới; thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc có các sai phạm trong việc thực hiện quy trình.